Previous
Next

วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

เราคือผู้ให้บริการด้านบัญชี แบบครบวงจร รวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา

– ทางเราปฏิบัติตามมาตรฐานกระทำบัญชี ถูกต้องตามกฏหมายทุกขั้นตอน

– จัดทำและดูแลภาษีอากร

– ราคายุติธรรมเหมาะสมกับงาน

– ติดต่อได้ทุกเวลา

– ส่งงานตามกำหนด

– ชื่อสัตย์สุจริต ต่อลูกค้าและวิชาชีพ

– มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ถูกต้อง